२१

जम्मा रिपोर्ट गरिएका उजुरी

१३

जम्मा समाधान गरिएका उजुरी

जम्मा समाधान गर्न बाकि उजुरी

आजको कार्य सुची

उजुरी रिपोर्ट

क्र.स. शिर्षक दोस्रो पक्ष पहिलो पक्ष
No Complaint record for Today
क्र.स. शिर्षक दोस्रो पक्ष पहिलो पक्ष
No Complaint record for Tomorrow
मेरो उजुरी स्थिति

दर्ता नं दर्ता मिति तामेल मिति सुनुवाई मिति अवस्था