100

जम्मा पेशी

80

फैसला

10

आदेश

0

स्थगित

सि.नं. वादीको नाम प्रतिवादीको नाम मुद्दा
1 संरक्षक भै आफ्नो हकमा समेतसनमाया राना मगर सन्तोष राना मगर समेत ३ जना अंश
2 संरक्षक भै आफ्नो हकमा समेतसनमाया राना मगर सन्तोष राना मगर समेत ३ जना अंश
3 संरक्षक भै आफ्नो हकमा समेतसनमाया राना मगर सन्तोष राना मगर समेत ३ जना अंश
सि.नं. वादीको नाम प्रतिवादीको नाम मुद्दा
1 संरक्षक भै आफ्नो हकमा समेतसनमाया राना मगर सन्तोष राना मगर समेत ३ जना अंश
2 संरक्षक भै आफ्नो हकमा समेतसनमाया राना मगर सन्तोष राना मगर समेत ३ जना अंश
3 संरक्षक भै आफ्नो हकमा समेतसनमाया राना मगर सन्तोष राना मगर समेत ३ जना अंश
सि.नं. वादीको नाम प्रतिवादीको नाम मुद्दा
1 संरक्षक भै आफ्नो हकमा समेतसनमाया राना मगर सन्तोष राना मगर समेत ३ जना अंश
2 संरक्षक भै आफ्नो हकमा समेतसनमाया राना मगर सन्तोष राना मगर समेत ३ जना अंश
3 संरक्षक भै आफ्नो हकमा समेतसनमाया राना मगर सन्तोष राना मगर समेत ३ जना अंश
सि.नं. वादीको नाम प्रतिवादीको नाम मुद्दा
1 संरक्षक भै आफ्नो हकमा समेतसनमाया राना मगर सन्तोष राना मगर समेत ३ जना अंश
2 संरक्षक भै आफ्नो हकमा समेतसनमाया राना मगर सन्तोष राना मगर समेत ३ जना अंश
3 संरक्षक भै आफ्नो हकमा समेतसनमाया राना मगर सन्तोष राना मगर समेत ३ जना अंश